Przy współpracy: Centrum Onkologii Fundacja CEIKTEMATYKA ZJAZDU:

"Wznowy i przerzuty w nowotworach ginekologicznych".

Tematyka ta jest unikatowa z uwagi na jej wielkie znaczenie dla wyników leczenia w onkologii i nigdy nie była tematem podstawowym organizowanych konferencji.
W czasie konferencji przedstawione i przedyskutowane będą zagadnienia związane z mechanizmami powstawania przerzutów . Następnie poruszymy problemy rozpoznawania
i różnicowania wznów i przerzutów od zmian nienowotworowych (stany zapalne, zmiany popromienne itd.) oraz wskazania dla podejmowania decyzji leczniczych radykalnych, paliatywnych bądź objawowych.
Z doświadczenia wiemy jak trudne są to decyzje, dlatego podejmowane powinny być zespołowo a nie indywidualnie. Błędne rozpoznanie wznowy i wdrożenie niekiedy agresywnego leczenia może powodować nadleczenie z wystąpieniem powikłań i vice versa nierozpoznanie wznowy prowadzi do zaniedbania leczenia z tragicznymi jego skutkami.
Rozpoznawanie, leczenie wznów i przerzutów w ginekologii onkologicznej jest znakomitym przykładem jak interdyscyplinarną dziedziną medycyny jest ginekologia onkologiczna wymagająca wiedzy z różnych gałęzi nauk medycznych klinicznych dla indywidualizacji postępowania leczniczego. Ciągłe poznawanie i opracowywanie tych zagadnień oraz zbieranie danych wymaga czasu, doświadczenia, ciągłych dyskusji z dziedzin wielodyscyplinarnych w nadziei, że będą to
użyteczne źródła informacji dla tych lekarzy, którzy szczególnie interesują się zagadnieniami ginekologii onkologicznej a w niedalekiej przyszłości będą liderami specjalizacji szczegółowej
z zakresu ginekologii onkologicznej.

Mamy nadzieję, ze uda się nam przedstawić zasady i możliwości rozpoznawania
i leczenia wznów i przerzutów raka w ginekologii onkologicznej..

Referaty wygłoszą specjaliści , którzy szczególnie zajmują się zagadnieniami będącymi tematem naszej konferencji. Tak więc gościć będziemy ginekologów, onkologów klinicznych, chirurgów onkologów, radioterapeutów, patologów i ekspertów z nauk podstawowych ściśle współpracujących z onkologami. Mamy nadzieję że w naszym gronie znajdą się również lekarze zajmujący się medycyną paliatywną oraz rehabilitanci. Szczególnie zapraszamy lekarzy rodzinnych, których rola w przypadkach niepowodzeń leczenia onkologicznego jest bardzo znacząca.
Celem konferencji jest także stworzenie okazji do wzmacniania starych i nawiązywania nowych przyjaźni, bowiem aby praca nasza była efektywna i twórcza musi opierać się na lekarskiej współpracy, przyjaźni i pełnym wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
Dołożymy wszelkich starań aby ustalenia i przekazane informacje przekazane podczas naszej konferencji przyczyniły się w znaczący sposób do realizacji wyznaczonych przez nas celów naukowych i praktycznych. Wielka odpowiedzialność ciąży na nas wszystkich, którzy pracujemy nad zwalczaniem raka. Odpowiedzialność ale także i przywilej , że bierzemy w tej walce udział w różnych formach działań.

ZGŁOSZENIE PRACY NAUKOWEJ:

Streszczenie prac należy przesłać do 1 sierpnia 2004
W trakcie Zjazdu planowana jest sesja Plakatowa.

Prace wybrane przez Komitet Naukowy będa w całości opublikowane w kwartalniku Ginekologia Onkologiczna.
Streszczenia zostaną opublikowane na nośniku elektronicznym (płyta multimedialna).
Streszczenie powinno być napisane pismem komputerowym na jednej stronie formatu A4 z zachowanymi 2 cm marginesami, czcionką Times New Roman 12 pt.

Oryginał wraz z jedną kopią i dyskietką zawierająca streszczenie zapisane w formacie *.doc należy przesłać pocztą na adres Biura Kongresu lub poczta elektroniczną na adres
: ptgo@op.pl

Streszczenia przesłane faxem nie będą przyjmowane.